zxumbi.ttf
zxumbi_201103271428.zip

The quick brown fox jumps over a lazy dog.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER A LAZY DOG.
the quick brown fox jumps over a lazy dog.
nononoaonononanononobonononbnononoconononcnononodononondnononoeonononenononofonononfnononogononongnononohonononhnononoionononinononojonononjnononokonononknononolonononlnononomonononmnononononononnnononooononononononoponononpnononoqonononqnononoronononrnononosonononsnononotononontnononouonononunononovonononvnononowonononwnononoxonononxnononoyonononynononozonononznonono HOHOHOAOHOHOHAHOHOHOBOHOHOHBHOHOHOCOHOHOHCHOHOHODOHOHOHDHOHOHOEOHOHOHEHOHOHOFOHOHOHFHOHOHOGOHOHOHGHOHOHOHOHOHOHHHOHOHOIOHOHOHIHOHOHOJOHOHOHJHOHOHOKOHOHOHKHOHOHOLOHOHOHLHOHOHOMOHOHOHMHOHOHONOHOHOHNHOHOHOOOHOHOHOHOHOHOPOHOHOHPHOHOHOQOHOHOHQHOHOHOROHOHOHRHOHOHOSOHOHOHSHOHOHOTOHOHOHTHOHOHOUOHOHOHUHOHOHOVOHOHOHVHOHOHOWOHOHOHWHOHOHOXOHOHOHXHOHOHOYOHOHOHYHOHOHOZOHOHOHZHOHOHO